ilustración para potato (2008)

Potato_ok_2 simonides

Ilustración para POTATO, 2008.